گزینه دسترسی به سورس کد سایت نمایندگی چه مزایایی دارد ؟

پس از پرداخت مبلغ دسترسی به سورس کد سایت نمایندگی دسترسی به کنترل پنل هاست جهت هر گونه شخصی سازی و یا تغییرات و انتقال میزبانی برای نماینده فعال میگردد و نماینده اجازه دستکاری سورس کدها را خواهد داشت .