تمام هزینه ها سر راست جهت سرمایه گذاری چقدر می شود ؟

در حال حاضر برای شروع حرفه ای سه مرحله پرداختی نیاز دارید :
1- حق عضویت نمایندگی 15 هزار تومان
2- پرداخت هزینه طراحی سایت 50 هزار تومان
3- هزینه ثبت دامین 5 هزار تومان
جمعا با سرمایه گذاری مبلغ 70 هزار تومان صاحب کسب کار خواهید شد .